BOOKINGMONSTER ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR VAARTUIGEN

Dit zijn de Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Vaartuigen van BOOKINGMONSTER).

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met een consument een overeenkomst sluit voor het ter beschikking stellen van een vaartuig tegen betaling van een huurprijs. Deze ondernemer is lid van BOOKINGMONSTER Vereniging.
 2. Consument: een natuurlijke persoon die met een ondernemer een overeenkomst sluit voor het gebruik van een vaartuig tegen betaling van een huurprijs. Deze consument sluit de overeenkomst niet uit naam van zijn beroep of bedrijf, maar op persoonlijke titel.
 3. Partijen: de ondernemer en de consument, zoals onder a en b omschreven.
 4. Vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de uitrusting en inventaris die erbij horen. In deze voorwaarden gaat het expliciet om een vaartuig dat is bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding.
 5. Open zeil- en motorboot: vaartuig zonder kajuit.
 6. Huurovereenkomst: een overeenkomst waarmee de ondernemer zich verplicht om tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven aan de consument.
 7. Elektronisch: per e-mail of website.
 8. Inventarislijst: lijst van voorwerpen die bij het vaartuig horen.
 9. Conditielijst: lijst waarop de partijen vóór de afvaart vastleggen wat de staat van het vaartuig is en welke schade er eventueel aanwezig is.
 10. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Waterrecreatie in Den Haag. Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden staan, zijn inclusief btw.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere overeenkomst die de ondernemer en consument sluiten voor de huur/verhuur van vaartuigen.

ARTIKEL 3 - AANBOD/OFFERTE

 1. De ondernemer brengt zijn aanbod of offerte mondeling, schriftelijk of elektronisch uit.

 2. Een mondeling aanbod vervalt als het niet onmiddellijk wordt geaccepteerd, behalve als de ondernemer direct een termijn heeft gegeven om het aanbod te accepteren.

 3. Op een schriftelijk aanbod of een elektronisch aanbod moet een dagtekening staan. Wordt er in het aanbod een geldigheidstermijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod binnen die termijn niet veranderen of intrekken. Wordt er geen termijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod niet veranderen of intrekken tot en met 14 dagen na de dagtekening.

 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het te verhuren vaartuig en vermeldt in ieder geval:
  - de huurperiode en de haven van afvaart/aankomst;
  - de huursom met eventueel bijkomende kosten en betalingswijze;
  - de hoogte van het eigen risico van de verzekering;
  - de hoogte en wijze van zekerheidsstelling; juni 2018
  - de annuleringsregeling.

 5. Bij elk aanbod levert de ondernemer een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4 - OVEREENKOMST

 1. Er is sprake van een overeenkomst zodra de consument het aanbod van de ondernemer accepteert. Accepteert hij dit aanbod elektronisch, dan stuurt de ondernemer elektronisch een bevestiging naar de consument.

 2. Elke overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd.

 3. Bij een schriftelijke overeenkomst moet de ondernemer altijd een afschrift aan de consument geven.

ARTIKEL 5 - PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

 1. De ondernemer en de consument spreken vooraf af: - welke huurprijs en eventuele extra kosten de consument moet betalen; en - of de ondernemer de prijs tussentijds mag wijzigen en zo ja, onder welke voorwaarden.
 2. De ondernemer kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van de overheid altijd doorberekenen aan de consument.

ARTIKEL 6 – BETALINGSVOORWAARDEN

 1. De consument moet de huursom betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, maar in
  ieder geval op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode. Hij kan de huursom
  betalen op het kantoor van de ondernemer of door het geld over te maken naar een bankrekening
  die door de ondernemer wordt bepaald.

 2. Als de consument niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder dat de ondernemer hem in gebreke
  hoeft te stellen. Toch stuurt de ondernemer na het verstrijken van de betalingsdatum nog één
  kosteloze betalingsherinnering naar de consument. Daarin wijst hij de consument op zijn verzuim en
  geeft hij hem alsnog de gelegenheid om de rekening binnen 14 dagen te betalen. In de
  betalingsherinnering maakt de ondernemer ook melding van de buitengerechtelijke incassokosten
  die de consument bij niet tijdige betaling verschuldigd is.

 3. Is de 14-dagentermijn die in lid 2 genoemd is, verlopen en heeft de consument nog niet betaald, dan
  is de ondernemer bevoegd om betaling van het verschuldigde bedrag te eisen, zonder dat hij de
  consument verder in gebreke hoeft te stellen. De buitengerechtelijke incassokosten die daaraan
  verbonden zijn, mag hij naar redelijkheid in rekening brengen bij de consument. Hiervoor gelden
  maximumbedragen die staan in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. Onder
  voorbehoud van wettelijke wijzigingen zijn deze maximumbedragen vastgesteld op:
  - 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-;
  - 10% over de volgende € 2.500,-;
  - 5% over de volgende € 5.000,-;
  - 1% over de volgende € 190.000,-;
  - 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-.

ARTIKEL 7 – ANNULERING

 1. Als de consument de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk of
  elektronisch aan de ondernemer laten weten. Als de consument annuleert, kan de ondernemer
  aanspraak maken op een gefixeerde (vaste) schadeloosstelling van:
  - 15% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 3 maanden vóór aanvang van de
  huurperiode;
  - 50% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 2 maanden vóór aanvang van de
  huurperiode;
  - 75% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 1 maand vóór aanvang van de
  huurperiode;
  - 100% van de overeengekomen huursom bij annulering binnen 1 maand vóór aanvang van de
  huurperiode of op de ingangsdatum van de huurperiode.
  Voor alle genoemde schadeloosstellingsbedragen geldt een minimum van € 65,-.

 2. Annuleert de consument een huurovereenkomst met een huursom van € 250,- of minder, dan
  gelden andere schadeIoosstellingsbedragen dan genoemd in lid 1. In deze gevallen kan de
  ondernemer aanspraak maken op een gefixeerde (vaste) schadeloosstelling van:
  - 10% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 1 week vóór aanvang van de
  huurperiode;
  juni 2018
  - 50% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 2 dagen vóór aanvang van de
  huurperiode;
  - 100% van de overeengekomen huursom bij annulering binnen 2 dagen vóór aanvang van de
  huurperiode.

 3. De ondernemer kan een huurovereenkomst van een open zeil- en/of motorboot annuleren als de
  huurperiode maximaal 2 dagen bedraagt. Hij moet dit tijdig schriftelijk aan de consument laten
  weten. Doet hij dat niet tijdig, dan kan de consument aanspraak maken op 25% van de
  verschuldigde huursom.

 4. Als de consument een huurovereenkomst annuleert, kan hij de ondernemer vragen of een andere
  persoon de overeenkomst mag overnemen via een ‘indeplaatsstelling’. Als de ondernemer daarmee
  akkoord gaat, is de consument wijzigingskosten verschuldigd. Deze wijzigingskosten bedragen 10%
  van de overeengekomen huursom met een minimum van € 45,50 en een maximum van € 113,50.

ARTIKEL 8 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

 1. Bij de aanvang van de huurperiode stelt de ondernemer het vaartuig ter beschikking aan de consument. De ondernemer zorgt ervoor dat het vaartuig in goede staat is, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een deugdelijke veiligheidsuitrusting die is afgestemd op het overeengekomen vaargebied.

 2.  De ondernemer is verplicht het vaartuig ten behoeve van de consument afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. Deze verzekering geldt alleen voor gebruik van het vaartuig in het vaargebied dat de ondernemer en de consument zijn overeengekomen. Voor de verzekering geldt een redelijk eigen risico dat in lijn is met de waarde van het schip.

 3. Vóór de afvaart leggen de partijen de staat van het vaartuig vast in een conditielijst die door beide partijen wordt ondertekend. De ondernemer geeft een afschrift van de getekende conditielijst aan de consument.

 4. De ondernemer geeft vóór de afvaart een inventarislijst aan de consument.

 5. Aan het einde van de huurperiode neemt de ondernemer het vaartuig op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst, tenzij hij met de consument iets anders heeft afgesproken.

 6. De ondernemer zorgt ervoor dat in het vaartuig de noodzakelijke (nood)telefoonnummers aanwezig zijn.

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

 1. De consument moet over voldoende vaar-vaardigheden beschikken. Als de consument niet beschikt over een relevant CWO-diploma (Commissie Watersport Opleiding) of een gelijkwaardig diploma (dit ter beoordeling van de ondernemer), dan moet hij in ieder geval 18 jaar of ouder zijn. Deze leeftijdsgrens van 18 jaar geldt niet voor open zeil- en/of motorboten.

 2. De consument moet ervoor zorgen dat de bemanning die voor de vaart nodig is, zich tijdens de vaart onthoudt van overmatig gebruik van alcohol en/of drugs.

 3. De consument moet zich houden aan de aanwijzingen van de ondernemer tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de ondernemer. Hieronder valt ook een verbod om uit te varen of terug te keren naar de jachthaven, en een gebod om direct naar een door de ondernemer te bepalen afmeerplek te varen vanwege slechte weersomstandigheden en/of overmatig alcoholen/of drugsgebruik.

 4. Vóór de afvaart ontvangt de consument een inventarislijst van de ondernemer. De consument is verplicht om te controleren of de inventaris op deze lijst in het vaartuig aanwezig is. Ook moet hij controleren of het vaartuig voorzien is van een veiligheidsuitrusting die is afgestemd op het betreffende vaargebied.

 5. Als de inventaris aan boord niet overeenstemt met de inventaris op de inventarislijst, of als de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, moet de consument dat vóór de afvaart aan de ondernemer melden. Dat doet niets af aan de verplichting die de ondernemer heeft op grond van artikel 8 lid 1.

 6. Vóór de afvaart moet de consument de conditielijst voor akkoord ondertekenen.

 7. De consument gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De consument mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen en mag het vaartuig niet aan een ander in gebruik geven zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer.

 8. Aan het einde van de huurperiode draagt de consument het vaartuig aan de ondernemer over op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het vaartuig ontvangen heeft. juni 2018

 9. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig zijn voor rekening van de consument. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en brandstofkosten.

 10. Als de consument reparaties wil laten verrichten, heeft hij daarvoor toestemming nodig van de ondernemer. De ondernemer betaalt de reparatiekosten aan de consument terug als deze hiervoor gespecificeerde rekeningen inlevert.

 11. De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de ondernemer.

 12. De consument moet schade van welke aard dan ook zo spoedig mogelijk aan de ondernemer melden. Dat geldt ook voor feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. De consument is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig in de periode dat hij het vaartuig heeft gehuurd. Dat geldt alleen voor schade en/of verlies voor zover niet gedekt door de verzekering. De consument is niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door één van zijn mede-opvarenden is veroorzaakt of niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt ook gevolgschade verstaan.

 2. De consument is altijd aansprakelijk voor (gevolg)schade die hij veroorzaakt als: - hij het vaartuig willens en wetens gebruikt buiten het vaargebied dat hij met de ondernemer is overeengekomen; en/of - hij zich willens en wetens niet houdt aan de aanwijzingen van de ondernemer tot behoud van het vaartuig en/of tot behoud van de rechten van de ondernemer.

 3. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van € 500,- plus het eigen risico en geldt ongeacht de verzekering van het vaartuig.

 4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel of ongeval. Hij is hier alleen voor aansprakelijk als die schade en/of dat letsel/ongeval het directe gevolg is van een gebrek aan het verhuurde vaartuig.

ARTIKEL 11 – NIET NAKOMEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Als de ondernemer zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt, kan de consument de huurovereenkomst ontbinden, zonder dat hij daarvoor naar de rechter hoeft te gaan. De ondernemer moet dan onmiddellijk alle bedragen terugbetalen die de consument al heeft betaald.

 2. De consument kan ook aanspraak maken op een vergoeding van eventuele schade die hij heeft geleden, tenzij de tekortkoming aan de kant van de ondernemer niet aan de ondernemer kan worden toegerekend.

 3. Het bovenstaande geldt niet als de ondernemer een alternatieve oplossing biedt die voor beide partijen redelijk is.

 4. Als de consument het vaartuig later dan op het afgesproken tijdstip en/of niet op de overeengekomen plaats overdraagt, heeft de ondernemer recht op een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg)schade. Dit recht vervalt als de verlate overdracht van het vaartuig en/of de andere plaats van overdracht niet aan de consument kan worden toegerekend.

 5. Als de consument het vaartuig niet in dezelfde staat overdraagt als waarin hij het heeft ontvangen, heeft de ondernemer het recht om het vaartuig op kosten van de consument in de genoemde staat te herstellen. Dat mag hij ook doen als de consument zich niet heeft gehouden aan de verplichtingen in artikel 9 van deze voorwaarden. De consument hoeft de herstelkosten niet te betalen voor zover deze door de verzekering zijn afgedekt. Dit geldt niet als er sprake is van een situatie zoals genoemd in artikel 10 lid 2.

ARTIKEL 12 – KLACHTEN 

 1. Als de consument klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet hij deze per brief of elektronisch aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of had kunnen constateren. Hij moet de klachten voldoende omschrijven en toelichten.

 2. Als de consument klachten heeft over een factuur, moet hij die bij voorkeur per brief aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de betreffende factuur heeft ontvangen. Hij moet de klachten in zijn brief voldoende omschrijven en toelichten. juni 2018

 3. Als de consument zijn klacht niet tijdig indient, kan dat ertoe leiden dat hij zijn rechten op dit gebied verliest. Kan het feit dat hij niet tijdig heeft geklaagd niet in redelijkheid aan de consument worden toegerekend, dan behoudt hij zijn rechten.

 4. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

ARTIKEL 13 - AFWIJKING VAN DE VOORWAARDEN

Aanvullende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken, mogen niet ten nadele zijn van de consument en moeten ofwel schriftelijk ofwel op zodanige wijze worden vastgelegd dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 14 - RECHTSKEUZE

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.